Brassband Almere – Privacyverklaring

Brassband Almere is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Brassband Almere
Swingstraat 37
1326 PP Almere

KVK 40060814
info@brassbandalmere.nl
http://www.brassbandalmere.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Brassband Almere verwerkt je persoonsgegevens omdat je lid bent van onze vereniging en omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IBAN Bankrekeningnummer
Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brassbandalmere.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Brassband Almere verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• De ledenadministratie;
• Het afhandelen van jouw betalingen waaronder inning van de maandelijkse contributie, lesgelden en dergelijke;
• Verzenden van onze nieuwsbrief om je te informeren over activiteiten of ander nieuws;
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten te organiseren en voor de muzieklessen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Brassband Almere neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brassband Almere) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Brassband Almere bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Het IBAN bankrekeningnummer wordt verwijderd nadat je als lid bent uitgeschreven. Alleen met jouw toestemming bewaren we je contactgegevens nadat je als lid bent uitgeschreven. Dit ten behoeve van het bijhouden van het oud-leden bestand. Dit bestand wordt gebruikt om oud-leden uit te nodigen voor onze activiteiten.

Delen van persoonsgegevens met derden
Brassband Almere verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Brassband Almere gebruikt op haar website www.brassbandalmere.nl alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Brassband Almere en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat laatste betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@brassbandalmere.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Brassband Almere wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Brassband Almere neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
• Alle personen die namens Brassband Almere van jouw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
• Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@brassbandalmere.nl.